آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

باد و بوران

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن باد سخت بيگانه باشد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى باد و بوران شديد در خواب، بيانگر آن است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه در به ثمر رسيدن آن دچار شك و ترديد شده‏ايد.

ديدن باد و بوران شديد در خواب ، نشانة دست زدن به كاري دشوار و نوميد كننده است .

www.aradpardaz.com