آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حمايل نظامي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد حمايل نظامي بر لباس خود داريد ، نشانة آن است كه با رفتارتان تنها توجه افراد سيكسر را به خود جلب كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد براي دختري حمايل نظامي خريده ايد ، علامت آن است كه با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامي به دست مي آوريد .

www.aradpardaz.com