آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چاقوي دو سر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

استفاده از چاقوي دو سر در خواب ، نشانة تحقق آرزوهاست ، فقط گاهي كه مرتكب اشتباه مي شويد لحظاتي كوتاه نوميد و دلسرد خواهيد شد .

www.aradpardaz.com