آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چوب زير بغل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با كمك چوب زير بغل راه مي رويد علامت آن است كه وضعيت مالي شما متزلزل خواهد شد.

2ـ اگر خواب ببينيد چوب زير بغل از دست شما مي افتد و مي شكند ، نشانة آن است كه از سپردن كارهاي خود به دست ديگران پشيمان خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد كسي به كمك چوب زير بغل راه مي رود ، علامت آن است كه كارهايتان با نتايجي مطلوب همراه خواهد شد .

www.aradpardaz.com