آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خواهر ناتني

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن خواهر ناتني خود در خواب ، نشانة آن است كه از نگراني غير قابل باوري رنج خواهيد كشيد .

www.aradpardaz.com