آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دستمال سفره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دستمال سفره در خواب ، علامت آن است كه در خوشگذرانيهاي دسته جمعي حضور فعالانه اي خواهيد داشت .

2ـ اگر زني در خواب دستمال سفره اي كثيف ببيند ، علامت آن است كه به كارهاي پست و حقارت آميز تن خواهيد داد .

www.aradpardaz.com