آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زنده به گور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد زنده به گورتان مي كنند ، نشانة آن است كه مخالفين و دشمنان از اشتباه شما براي آزار رساندن و صدمه زدن به زندگي شما ، بهره برداري مي كنند .

2ـ اگر خواب ببينيد از گوري بيرون مي آييد ، نشانة آن است كه اشتباهي كه مرتكب شده ايد جبران خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com