آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گوشي معاينه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن گوشي معاينه در خواب ، نشانة آن است كه نقشه ها و اميدهاي شما نقش بر آب خواهد شد .

www.aradpardaz.com