آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب حمل کردن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حمل آب : کمک در يک موقعيت بسيار دشوار

www.aradpardaz.com