آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پا در مياني

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تعبيرپادرميانى درخواب برسه وجه است :

1.نزد كسى كه پادرميانى او را كرده است مقيم مى شود.

2.به او عنايت و توجه مى كند.

3.خير و منفعت به او مى رسد.

اكر ببيند از بايندان(وساطت و ميانجي) كسى بيرون آمد ، تعبيرش بر خلاف اين است.

www.aradpardaz.com