آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

به هوش آمدن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب كسى را به هوش بياوريد، علامت آن است كه با افراد جديدى همنشين مى‏شويد و به مقام‏هاى بالايى دست پيدا مى‏كنيد. اگر در خواب مشاهده كنيد ديگران شما را به هوش مى‏آورند، به اين معنا است كه دچار ضرر مالى فراوانى مى‏شويد كه قادر به جبران آن هستيد.

www.aradpardaz.com