آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره بني اسرائيل

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره بني اسرائيل مي خواند، دليل كه نزد حق تعالي و نزد خلق، جاه و منزلت يابد و مومن و ترس كار باشد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

بر دشمن ظفر يابد و به كام دل برسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دينش درست و اعتقادش پاك بود.

www.aradpardaz.com