آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دکمه سر دست

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دكمه سر دست پيراهن در خواب ، نشانة آن است كه براي ارضاء غرور خود مي كوشيد راهي بيابيد .

2ـ ديدن دكمه سر دستِ الماس گون در خواب ، نشانة كسب ثروت و ياران سازگار .

www.aradpardaz.com