آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ابراز علاقه

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك زن متشخص به شما ابراز علاقه ميكند :حقارت و شرمساري

يك سياستمدار يا تاجر به شما ابراز علاقه ميكند :نتايج عالي در كارها

يك شخصيت مهم به شما ابراز علاقه ميكند: احترام و امتياز

دوستان به شما ابراز علاقه ميكند : ناراحتي

www.aradpardaz.com