آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

از دست دادن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

از دست دادن چيزي در خواب : مشكلات فراوان در آيندة نزديك

دوست پسرتان را از دست مي دهيد : خجالت و اندوه

دوست دخترتان را از دست ميدهيد : از كارهاي ديوانه وار خود رنج خواهيد برد.

زنتان را از دست مي دهيد : مراقب رقيب باشيد.

شوهرتان را از دست مي دهيد: وسوسه و فريب

فرزند خود را از دست مي دهيد: نگراني در خانه

رفاقت دوستان خود را از دست ميدهيد: يك تغيير مهم در امور عشقي تشكيلات و كارتان را از دست ميدهيد: ناكام و شرمنده خواهيد شد.

مسكن خود را از دست ميدهيد: در امور مالي بيشتر دقت و احتياط كنيد.

خون ازدست ميدهيد: به يك كمك مالي احتياح پيدا خواهيد كرد.

يكي از اعضاي صورت خود را از دست ميدهيد : دردسر و گرفتاري.

www.aradpardaz.com