آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انگشت سبابه

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انگشت سبابه : زياد منتظر كمك ديگران نباشيد .

مردم را با انگشت سبابه نشان مي دهيد : به قدرت خود اعتماد كنيد .

ديگران شما را با انگشت سبابه نشان مي دهند : هنوز خيلي چيزها بايد ياد بگيريد .

www.aradpardaz.com