آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آويزان کردن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

چيزي را آويزان مي كنيد : بيماري

لباسها را آويزان مي كنيد : بيشتر خودتان را كنترل كنيد .

لباسهاي بچه ها را آويزان مي كنيد : مراقب رقيب باشيد.

لباسهاي ميهمانها را آويزان مي كنيد : تغييراتي در اطراف شما رخ خواهد داد.

www.aradpardaz.com