آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برق انداختن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ببينيد كه چيزي را با واكس برق مي اندازيد : ظاهر نقشه هاي شما هيچكس را گول نمي زد .

كف اطاقها را برق مي اندازيد : خودخواهي

درهاي خانه را برق مي اندازيد :تنگ نظري شما باعث رنج شما خواهد شد .

اثاثيه منزل را برق مي اندازيد : اوقات سخت در پيش داريد

www.aradpardaz.com