آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بستان افروز

 

محمد بن سيرين گويد:

بستان افروز در خواب ديدن، شادي است، لكن بدين بد است. اگر بيند كه بستان افروز فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل بر خرمي و شادي است. اگر بيند بستان افروز به كسي داد، دليل كه او را خرم كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

بستان افروز چون به وقت خود بيند مهتري است و بعضي از معبران گويند: زن بازرگان توانگر است، با جمال و خوش طبع. اگر ديد كه بستان افروز در خواب در جايگاه خويش مي شود، دليل كه وي را با بازرگاني دوستي و مصاحبت افتد. اگر بيند از زمين بركند، دليل كه از صحبت مردي جدا شود.

www.aradpardaz.com