آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نام گردانيدن

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن نام گردانيدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و احمد و سعيد و صالح و آن چه بدين ها ماند، دليل خير بود. اگر از نام او بدتر بود، دليل فساد است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

نام نيكو با كُنْيَت شنيدن در خواب چون ابوالخير و ابوالفضل و ابوسعيد و مانند اين، دليل خير و صلاح بود و آن چه به خلاف اين ها است، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب ديدن و شنيدن، دليل شر و فساد است.

www.aradpardaz.com