آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چوب ماهيگيري

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

چوب ماهيگيري : شما نيرويتان را به هدر ميدهيد

ماهيگيري با چوب ماهيگيري : برنده شده در يک بازي شانسي

www.aradpardaz.com