آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زرده تخم مرغ

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

زرده تخم مرغ : هديه

www.aradpardaz.com