آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ط >

طاس تخته نرد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن طاس تخته نرد در خواب دلالت بر شكست در معاملات و بدبختي و نوميدي دارد . و همچنين علامت بيماري واگيردار است .

2ـ اگر دختري در خواب نامزد خود را در حال طاس ريختن ببيند ، نشانة آن است كه نامزدش در چشم او بي ارزش خواهد شد .

www.aradpardaz.com