آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لباس عزاداري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ اگر خواب ببينيد لباس سوگواري بر تن كرده ايد ، علامت آن است كه بد اقبالي به شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران لباس عزاداري بر تن كرده اند ، علامت آن است كه دوستانتان مضطرب و پريشان خواهند شد و شما نيز از موقعيت دوستان خود اندوهگين خواهيد شد .

www.aradpardaz.com