آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چيدن علف هرز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد علفهاي هرز را مي چينيد ، علامت آن است كه در به پايان رساندن كاري كه براي شما امتيازي در بر دارد با مشكل روبرو مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران مشغول چيدن علفهاي هرز هستند ، علامت آن است كه دشمنان طرحهاي شما را نابود خواهند ساخت .

www.aradpardaz.com