آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خاک کوزه گري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن خاك كوزه گري در خواب ، نشانة آن است كهگ فقر و بدبختي شما را مشوش و پريشان خواهد ساخت . اگر دختري خواب ببيند با نامزدش روي خاك كوزه گري راه مي رود ، علامت آن است كه براي به دست آوردن منفعت و پول بيشتر دوست خود را ترك مي گويد .

www.aradpardaz.com