آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مراسم نامزدي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر زني صحنه هاي نامزدي خود را به خواب ببيند ، علامت آن است كه بزودي به كاري مشغول خواهد شد كه برايش امتيازات اجتماعي به ارمغان خواهد آورد .

www.aradpardaz.com