آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره فاتحه الکتاب

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند سوره فاتحه خواند، دليل كه عمرش دراز بود و كارش بر ايمان بود.

www.aradpardaz.com