آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اندازه گرفتن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چيزى باشيد، به اين معنا است كه بيمارى و خطر شما را تهديد مى‏كند.

www.aradpardaz.com