آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي بند و بار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه با فرد بى‏بند و بارى معاشرت مى‏كنيد، به اين معنا است كه به خاطر رفتار ناپسند خود ديگران شما را مورد تمسخر قرار مى‏دهند، اگر دخترى در خواب فرد هرزه‏اى را ببيند، به اين معنا است كه سعى دارد به نامزد خود بفهماند كه فرد سالمى است و اگر زنى چنين خوابى ببيند، بيانگر شك و ترديد شوهرش نسبت به او است.

www.aradpardaz.com