آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خرگوش صحرائي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد خرگوش صحرايي از شما فرار مي كند ، علامت آن است كه به شكل اسرار آميزي چيز باارزشي را از دست مي دهيد . اما اگر در خواب خرگوش را بگيريد ، نشانة آن است كه در بحث با ديگران پيروز مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد خرگوشها را دست آموز مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستي بي استعداد اما منظم پيدا خواهيد كرد .

3ـ ديدن خرگوش مرده در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ دوستي است .

4ـ اگر خواب ببينيد سگها به دنبال خرگوشها مي دوند ، علامت آن است كه بين دوستانتان مشاجره و اختلاف روي مي دهد و شما ميانجي مي شويد تا ديگر بار روابط دوستانه بين آنها حكمفرما شود .

5ـ اگر خواب ببينيد به طرف خرگوشي تيراندازي مي كنيد ، علامت آن است كه براي گرفتن حق خود به خشونت متوسل مي شويد .

www.aradpardaz.com