آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

روزهاي تعطيل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن يك روز تعطيل در خواب ، نشانة آن است كه ناآشنايان دلپذيري به جمع دوستان و مهمانان شما خواهند پيوست .

www.aradpardaz.com