آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اتاق پذيرايي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خود را در يك اتاق پذيرايي مي بينيد : يك كارسخت در انتظار شماست.

در اتاق پذيرايي يك زن زيبا هستيد : از يارتان جدا خواهيد شد .

در اتاق پذيرايي يك زن زشت و بد هيبت هستيد : مشاجره

خواب ببينيد كه در اتاق پذيرايي معاشقه ميكنيد : مورد آزار و مواخذه قرار خواهيد گرفت .

يك اتاق پذيرايي را مرتب ميكنيد : نتايج عالي درامور عشقي

يك اتاق پذيرايي پر از اشياءكمياب : ناراحتي و     نا اميدي.

www.aradpardaz.com