آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بازديد کننده

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بازديد كنندگان : يك دوست وفاداري خود را به شما ثابت مي كند .

بازديد كنندگان را مي پذيريد : در انتظار يك دوست باشيد .

تعداد بسياري بازديدكننده : دوستان به شما كمك ميكنند .

شما بازديد كننده هستيد : شانس

شما با يك بازديد كننده كاري داريد : بيماري .

www.aradpardaz.com