آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت زرد آلو

 

دليل كند بر مردي بيمار.

www.aradpardaz.com