آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ايستگاه قطار

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ايستگاه قطار : مسافرت کوتاه
تماشاي ايستگاه قطاراز دور : يک مهمان ناخوانده

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده ايستگاه راه آهن در خواب، نشانه‏ى تغيير و تحولات جديد و خوشايند در زندگى است. اگر در خواب ببينيد كه در راه آهن قدم مى‏زنيد، به اين معنا است كه هديه‏اى دريافت مى‏كنيد.

www.aradpardaz.com