آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تور ماهيگيري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تورماهيگيري در خواب ، علامت كسب لذات و منافع كم اهميت اما فراوان است .

2ـ ديدن تور ماهيگيري پاره در خواب ، نشانة هجوم نااميديهاي رنج آور است .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تور ماهيگرى در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى موجب خشم و عصبانيت شما مى‏گردد.

www.aradpardaz.com