آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صلوات فرستادن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه بر رسول صلوات مي فرستاد، دليل است حاجتش روا شود و روزي بر وي فراخ گردد و خاتمه كارش به سعادت است. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه صلوات بسيار داد، دليل است كه حج بگذارد و گويند هر كه به خواب صلوات داد، سنت رسول به جاي آورده باشد.

www.aradpardaz.com