آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نشان خانوادگي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن نشان خانوادگي در خواب علامت آن است كه هرگز مقام و عنواني به چنگ نمي آوريد .

www.aradpardaz.com