آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ف >

فرورفتن در آب

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تعبير كنندكان خواب غوطه خوردن و فرورفتن در آب را به بنج وجه تعبير مي كنند:

1. يقين

2. قوت

3. کارصعب و دشوار

4. همدم و هم صحبت کسي شدن (نديمي)

5. در خدمت مقام مهم شهر بودن(عمل از جهت رئيس شهر)

 

www.aradpardaz.com