آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اراذل و اوباش

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اراذل و اوباش در خواب: نشانگر آن است كه به شما زيانى خواهد رسيد.

www.aradpardaz.com