آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کرام الکاتبين

 

بدان که کرام الکاتبين فرشتگانند که بر مردمان مکلفند و کردار نيک وبد مردمان بنويسند

ابن سيرين گويد :

اگر يکي از کرام الکاتبين را در خواب بيند دليل که از اهل صلاح بود صلاح دو جهان يابد و اگر از اهل فساد بود رنج و غم و اندوه بدو رسد

www.aradpardaz.com