آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بازي چشم بندي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه با ديگران مشغول بازى چشم‏بندى هستيد، به اين معنا است كه در كارى شركت مى‏كنيد كه احتمالا به شما ضرر مى‏رساند.

www.aradpardaz.com