آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آمريکاي شمالي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما خود را درآمريكاي شمالي مي بينيد : در يك فاجعه گرفتار خواهيد شد.

شما به امريكاي شمالي ميرويد : نتيجه هاي ناچيز دركارها

امريكاي شمالي را ترك مي كنيد : در موقعيت اجتماعي شما حوادثي رخ خواهد داد.

شما را به آمريكا شمالي تبعيد مي كنند : پيشرفت .

www.aradpardaz.com