آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

به آغوش کشيدن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

فاميلهاي نزديكتان را در آغوش مي كشيد : مراقب خيانتكاران باشيد .

بچه هايتان را درآغوش مي كشيد : شادي بزرگ در پيش است .

ديگران شما را درآغوش مي كشند : پول

يك غريبه را درآغوش مي كشيد : يك ميهمان ناخوانده بديدنتان خواهد آمد .

غريبه ها شما را درآغوش مي كشند : وقتش رسيده كه نقشه هايتان را دنبال كنيد .

زن يا نامزد شما ، شخص ديگري را درآغوش ميكشد: تنهايي و گرفتاري

شوهر يا نامزدتان شخص ديگري را درآغوش ميكشد : عمر شما طولاني خواهد بود .

www.aradpardaz.com