آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جاي سبز وخرم

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جاي سبز و خرم : کاميابي ، به حقيق پيوستن اميدها

www.aradpardaz.com