آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خداحافظي کردن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خداحافظي کردن : سرخوردگي

www.aradpardaz.com