آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پارچهء گل دار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پارچةگل دار در خواب ، نشانة آن است كه اوقات بسياري را به بيهودگي تلف خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com