آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تراشيدن موي سر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد موي سرتان را از ته تراشيده ايد ، نشانة آن است كه افراد بيگانه با رفتاري چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد .

www.aradpardaz.com