آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تله موش صحرائي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد پايتان در تلة موش صحرايي گير كرده است ، علامت آن است كه مورد تعدي ديگران قرار مي گيريد و چيز باازرشي از شما ربوده خواهد شد .

2ـ ديدن تلة موش صحرايي در خواب ، علامت آن است كه از تهمت و هم چشمي ديگران لطمه اي به شما وارد نخواهد شد .

3ـ ديدن تلة شكستة موش صحرايي در خواب ، نشانة آن است كه از موقعيتهاي نامطلوب رهايي خواهيد يافت .

4ـ اگر خواب ببينيد تله موش صحرايي كار مي گذاريد ، علامت آن است كه به نقشة دشمنان خود آگاهي خواهيد يافت و اين آگاهي شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگريزيد .

www.aradpardaz.com